Wat zijn de vijf zuilen van de islam (2024)

Wat zijn de vijf zuilen van de islam (1)De islam is het op een na grootste geloof na het christendom dat op nummer 1 staat. De koran is het heilig boek van de islam. De islam heeft vijf dingen die een moslim in zijn leven moet doen. Die dingen worden de vijf zuilen van de islam genoemd. De vijf zuilen die de moslim stabiel maken. Als je een zuil weghaalt ben je niet meer in evenwicht. De vijf zuilen zijn: geloofsbelijdenis, het dagelijks gebed, de gaven aan de armen, vasten tijdens de ramadan en de bedevaart naar Mekka. Het is belangrijk dat een moslim al deze dingen doet als hij daarvoor in staat is.

Geloofsbelijdenis

Ook wel Sjahada genoemd. Elke moslim zegt tijdens het gebed er is maar één God dat is Allah en Mohammed is zijn profeet. De geloofsbelijdenis wordt door elke moslim meerdere malen opgezegd. Veel baby’s krijgen de geloofsbelijdenis direct na de geboorte in hun oor gefluisterd. Als je je wil laten bekeren tot de islam moet je de geloofsbelijdenis uitspreken. Je moet dat doen met twee moslimgetuigen, voor de gemeenschap of voor God. Dan word je als moslim beschouwd.

Het dagelijks gebed

Ook wel salaat genoemd. Elke dag klinkt vijf maal per dag de oproep om te bidden. Het wordt als de belangrijkste verplichting gezien. Je moet 's morgens, 's middags, in de namiddag, bij zonsondergang en in de avond het gebed uitspreken. Als het bidden op een tijdstip niet mogelijk is mag je het overslaan als je het later maar wel doet. Je mag overal bidden zolang het maar een reine plek is. Voor het bidden gebeurt een rituele wassing.

De gaven aan de armen

Ook wel zakaat genoemd, dit houdt in dat elke moslim financiële hulp moet geven aan de armen en aan de geloofsgemeenschap. Eerst waren de gaven aan de armen vrijwillig maar Mohammed heeft het verplicht gemaakt omdat hij geld nodig had voor de heilige strijd tegen Mekka. Het zakaat heeft geleid tot sociale belasting in sommige landen. In de koran staat namelijk dat je zieken en armen financieel moet helpen. Er staat niet in hoeveel geld, maar in de wet is vastgelegd dat een moslim een veertigste van zijn jaarinkomen moet geven aan de armen.

Vasten tijdens de ramadan

Ook wel saum genoemd. De ramadan is tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Het is in deze maand omdat Mohammed toen de openbaring van de engel Gabriel ontving. Deze openbaring liet het licht van de waarheid in de duisternis schijnen. Het vasten betekent dat je tussen zonsopgang en zonsondergang niet mag eten, drinken, roken en ook andere vormen van genot zijn verboden. Vasten doen ze om lichamelijk en geestelijk gereinigd te worden. Het wordt als een goede daad beschouwd. Kinderen, bejaarden en zieken hoeven niet mee te doen aan het vasten net als reizigers, vrouwen die borstvoeding geven en zwangere vrouwen. Zij moeten het op een ander tijdstip inhalen. Als er oorlog is hoeven moslims ook niet te vasten. De maand wordt afgesloten met het Suikerfeest.

De bedevaart naar Mekka

Ook wel hadj genoemd. Het is de pelgrimstocht naar Mekka. Dit vindt plaats van de zevende tot de dertiende dag van de laatste maand op de islamitische kalender. Nadat je mee hebt gedaan aan de bedevaart krijg je de titel Haji. Er wordt gezegd dat pas na de hadj het echte leven begint. De bedevaartgangers gaan naar de Kaäba dat is een grote kubus die op een groot plein staat. Op de hoek van de kubus is een steen bevestigd die de moslims vereren omdat God (Allah) deze steen volgens hen vanaf het paradijs naar Abraham heeft gestuurd. Over het dak hangt een zwarte doek met daarop teksten van de koran. Je moet zeven keer linksom langs de steen lopen, dat is een van de vele rituelen op de bedevaart.

© 2014 - 2024 Readingpassion, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Gerelateerde artikelen

Wat zijn de vijf zuilen van de islam (2)Waar geloven aanhangers van het Islam in?De Islam is na het Christendom in Nederland de godsdienst met de meeste gelovigen. In vele gevallen gaat het hierbij om…

Wat zijn de vijf zuilen van de islam (3)Hoe word je moslim?Ben je helemaal overtuigd van de Koran en is er geen andere waarheid dan de islam? Dan kun je ervoor kiezen moslim te wo…

De islam, een wereldgodsdienstDe islam is een van de grootste godsdiensten ter wereld. Maar wat houdt deze godsdienst eigenlijk precies in?

Islam en haar pijlersHedentendage is de Islam een veelbesproken en helaas ook veel bekritiseerde religie. Helaas, omdat het grootste deel van…

Wonderen in de BijbelVoor velen vormen de wonderen in de Bijbel een probleem. Hoe is het mogelijk dat Jezus op het water liep en hoe kunnen l…

Simon van CyreneSimon van Cyrene wordt in drie van vier Evangeliën genoemd als de man die op de kruisweg van Jezus het kruis droeg. Veel…

Wat zijn de vijf zuilen van de islam (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5899

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.