Wat zijn de 5 zuilen van de Islam? [ 2024 ] • Islam-uitleg.nl (2024)

Als je de Islam wilt begrijpen, dan is het essentieel om te weten wat de 5 zuilen zijn. Elke moslim dient een aantal zaken te doen in het leven, ook wel de 5 zuilen genoemd. Maar wat zijn precies de 5 zuilen van de Islam en welke zaken komen hier allemaal bij kijken? Lees hieronder door als je alles wilt weten over de 5 zuilen van de islam.

Wat zijn de 5 zuilen van de islam?

Inhoudsopgave

Als moslim zijn er 5 zaken die je in je leven dient te doen. Deze zaken worden ook wel de 5 zuilen van de Islam genoemd. Het zijn 5 pilaren die elke moslim stabiel maken en in evenwicht houden, vandaar ook de naam. De Islam steunt namelijk op al deze 5 pilaren samen. De 5 zuilen van de Islam zijn:

  1. Geloofsbelijdenis (‘sjahada’)
  2. Het dagelijks gebed (‘salat’)
  3. Het geven van aalmoezen (‘zakat’)
  4. Vasten tijdens de ramadan (‘saum’)
  5. De Bedevaart naar Mekka (‘hadj’)

De geloofsbelijdenis

Elke moslim dient de geloofsbelijdenis op te zeggen, waarbij er wordt aangegeven dat er slechts één God is en dat de Mohammed ﷺ zijn profeet is. Wil je moslim worden, dan is de enige stap die je dient te nemen het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Dit moet je in aanwezigheid van 2 andere moslimgetuigen doen. Je kunt ook kiezen om de geloofsbelijdenis voor de moslimgemeenschap of voor God te doen. Bij de geboorte wordt de geloofsbelijdenis vaak direct in het oor van de baby gefluisterd. De geloofsbelijdenis luidt als volgt: ‘Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed ﷺ zijn dienaar en boodschapper is.’

Lees ook: moslim worden voorwaarden + shahada

Wat zijn de 5 zuilen van de Islam? [ 2024 ] • Islam-uitleg.nl (1)

De rituele gebeden

Als moslim ben je verplicht om dagelijks vijfmaal te bidden. Om te kunnen bidden moet je jezelf eerst wassen en een reine plek opzoeken. Volgens de Koran zorgt het verplichte gebed dat we minder gaan zondigen. Daarnaast heeft bidden een ontspannend, rustgevend effect op je lichaam en je ziel (wetenschappelijk ook bewezen). Heb je een gebed moeten overslaan? Dan moet je het later (zo snel mogelijk) inhalen.

Elke moslim moet vanaf het bereiken van de puberteit verplicht bidden elke dag. Moslims bidden in de moskee, waar vrouwen en mannen gescheiden van elkaar zitten. Je moet je schoenen uitdoen tijdens het bidden en dient je hoofd gericht te hebben op Mekka. De gebedstijden zijn als volgt:

  • ’s Ochtends (voor zonsopgang)
  • ’s Middags (hoogste stand van de zon)
  • Namiddag (voor de zonsondergang)
  • Vroege avond (na zonsondergang)
  • Avond (na +- 1,5 uur zonsondergang)

Lees ook: 10 feiten over het gebed.

Het geven van aalmoezen

In de Islam behoor je als moslim financieel bij te dragen aan de armen en de minder bedeelden van de moslim gemeenschap. Het geven van aalmoezen wordt ook wel armenbelasting of ‘zakat’ (2.5% van je spaargeld/spaarbezit) genoemd. Er staat namelijk in de wet dat je de armen en zieken een handje moet helpen, waardoor een klein deel van het jaarsalaris van een moslim aan aalmoezen uitgaat. Door het geven van aalmoezen worden sociale klassen dichterbij elkaar gebracht. Heb je bijvoorbeeld 10.000,- euro spaargeld? Dan moet je 250,- euro afstaan aan de armen.

Lees meer over de zakat.

Het vasten tijdens ramadan

Tijdens de negende maand van de islamitische kalender vieren moslims de ramadan. Tijdens het vasten mag je een maandlang overdag niet eten, drinken, roken, seksuele activiteiten uitvoeren, schelden en dergelijke. Zo ben je met een goede daad bezig en door niet te eten en drinken leer je de waarde van voedsel. Niet iedereen hoeft te vasten. Bejaarden, zieken, kinderen, zwangere of borst voedende vrouwen, soldaten en reizigers hoeven niet te vasten tijdens de ramadan. Heb je vanwege omstandigheden niet naar behoren kunnen vasten? Dan moet je de gemiste dagen alsnog inhalen op een later tijdstip.

Lees ook: waarom vasten moslims?

Wat zijn de 5 zuilen van de Islam? [ 2024 ] • Islam-uitleg.nl (2)

De bedevaart naar Mekka

Het gaat hierbij om de pelgrimstocht naar Mekka, ook wel ‘hadj’ genoemd. Moslims moeten minstens éénmaal in hun leven de pelgrimstocht doen, tenzij je niet genoeg geld hiervoor hebt. Moslims gaan naar de Kaäba. Het is de bedoeling dat je 7x keer cirkels loopt langs de Kaäba. Om de bedevaart naar Mekka te kunnen voldoen dien je volwassen en gezond te zijn, zowel op geestelijk als fysiek niveau. Daarnaast dient je over de benodigde voorzieningen te kunnen beschikken. Een vrouw mag ook meedoen met de bedevaart mits ze vergezeld wordt door haar man of mahram.

De bedevaart reis begint vaak in Jeddah en gaan dan richting Mekka. De moslims dienen zich te wassen en geschikte speciaal voorgeschreven kleding aan te doen. Iedereen staat gelijk aan elkaar, ongeacht je financiële status. Hierdoor zijn de armen en de rijken ook hetzelfde aangekleed tijdens de bedevaart. De moslims gaan hierna naar Mina om later nog naar de Vlakte van Arafat te gaan om tot bezinning te komen. Hier ervaar je eigenlijk hoe het eraan toegaat op de Dag des oordeels. Aan het einde van de bedevaart is het Offerfeest, waarbij lekker wordt gegeten samen met elkaar om de voltooiing van de bedevaart te vieren.

De moslimgemeenschap vormt een groot deel van de wereldbevolking, wat dus betekent dat de Islam veel groter is dan men denkt. Er zijn 5 leefregels die voor elke moslim van groot belang zijn. Als echte moslim hou je je in je dagelijks leven zoveel mogelijk aan deze 5 zuilen, waaronder bidden, geloven in Allah, liefdadigheid, vasten en de bedevaart naar Mekka.

Lees meer over dehadj

* De inhoud van dit artikel is gecontroleerd door een deskundige.

Vond je dit artikel interessant?

Laat ons weten wat je van onze artikelen vindt. Feedback is zeer belangrijk voor ons zodat we ons kunnen blijven verbeteren. Moge Allah jou belonen voor jouw moeite!

Wat zijn de 5 zuilen van de Islam? [ 2024 ] • Islam-uitleg.nl (3)

Wat zijn de 5 zuilen van de Islam? [ 2024 ] • Islam-uitleg.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5887

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.